Alimenty – WZORY PISM – do pobrania

Poniżej znajdują się wzory pism, które znacznie pomogą Ci w różnych sprawach alimentacyjnych. Wzór pisma wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić. Jeśli nie dysponujesz drukarką, za dodatkową opłatą prześlemy na Twój adres wydrukowane, gotowe do wypełnienia wzory zamówionych pism alimentacyjnych.

Co to są alimenty? są to regularne, comiesięczne świadczenia wypłacane przez osobę zobowiązaną na rzecz członka rodziny – najczęściej jest to dziecko bądź żona, a już rzadziej rodzice (tak, rodzice także mają prawo do alimentów od swoich dzieci).

W świetle prawa osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem alimentacyjnym a zobowiązany do płacenia alimentów – dłużnikiem alimentacyjnym.

Podstawową przesłanką zasądzenia przez sąd alimentów jest kiepska sytuacja finansowa osoby uprawnionej do ich otrzymywania, jeśli więc wierzyciel alimentacyjny pozostaje w niedostatku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd zasądzi na jej rzecz alimenty.

Alimenty – wzór pisma:

Pozew o alimenty – wzór

Pozew o alimenty wnosi się do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany zamieszkuje, lub do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (dziecka). Jeśli zobowiązany do alimentów przebywa za granicą, pozew o alimenty wnosi się do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby ubiegającej się o alimenty dla dziecka.

Jak przygotować pozew o alimenty? w pozwie należy wskazać dane pozwanego oraz dane powoda, co bardzo ważne: osobą uprawnioną do wystąpienia z pozwem o alimenty jest dziecko, natomiast reprezentować je będzie przedstawiciel ustawowy w postaci jednego z rodziców.

A więc jako powoda, zawsze wskazujemy dziecko, a nie nas samych!

W dalszej części wzoru pozwu o alimenty wskazujemy wnioski, a więc w pozwie musi znaleźć się więc jasne żądanie, by sąd zasądził daną kwotę alimentów, którą pozwany ma płacić co miesiąc. Ważne jest także wskazanie dnia, od którego pozwany powinien płacić alimenty na dziecko!

We wnioskach można jeszcze wnieść o:

  1. Wezwanie świadka na przesłuchanie.
  2. Zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.
  3. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi (obowiązkowy zapis).

Uzasadnienie pozwu o alimenty – wart w tej sekcji wskazać, że pozwany o alimenty ma możliwości zarobkowe oraz majątkowe, aby sprostać obowiązkowi alimentacyjnemu. Należy także wspomnieć o braku majątku powoda, który mógłby powodowi zapewnić stały dochód potrzebny na utrzymanie. Każda okoliczność powinna być poparta stosownym dokumentem. Mogą to być zeznania świadków lub dokumenty.

Natomiast w sekcji załączników wymieniamy wszystkie dokumenty, które dołączamy do pozwu. Składając pozew o alimenty, można również dochodzić zaległych alimentów, te przedawniają się z upływem 3 lat (źródło: Przedawnienie alimentów).

Koniecznie przeczytaj: Jak złożyć pozew o alimenty – wzór

separator-2

Alimenty na żonę – wzór pozwu

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają obojgu małżonkom po rozwodzie możliwość uzyskania od eksmałżonka pomocy pieniężnej w postaci alimentów. Możliwość uzyskania alimentów na żonę lub na męża zależy od 3 czynników:

  • określenie bieżącej sytuacji finansowej współmałżonka,
  • określenie konsekwencji finansowych po rozwodzie,
  • określenie formy rozwodu, czy był to rozwód bez orzekania o winie, czy też rozwód z winy jednego z małżonków, bądź czy małżonkowie zostali uznani wspólnie za winnych rozpadu pożycia małżeńskiego.

O alimenty na żonę lub na męża można wystąpić w toku postępowania o rozwód, jednak można też o nie wystąpić z osobnym pozwem już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Czy sąd może zasądzić dożywotnie alimenty na żonę? jeśli małżonek został uznany wyłącznie winnym rozpadu pożycia małżeńskiego, ustawa nie przewiduje ograniczeń czasowych odnośnie trwania obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to tyle, że alimenty na żonę lub męża mogą obciążać winnego rozpadu nawet dożywotnio!

Ile wynoszą alimenty na byłą żonę? wszystko zależy od sytuacji finansowej obojga małżonków, sąd podczas procesu ustali wysokość alimentów, zasądzając na rzecz żony lub małżonka konkretną comiesięczną kwotę alimentów.

Koniecznie przeczytaj: Alimenty na żonę – WZÓR pozwu

separator-2

Pozew o alimenty od dziadków wzór

Koniecznie przeczytaj: Alimenty od dziadków – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

separator-2

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Wniosek o zabezpieczenie alimentów składa się na czas trwania procesu o alimenty, lub procesu rozwodowego. O zabezpieczenie alimentów można wnioskować podczas pierwszego zasądzenia alimentów, a także w trakcie starań o podwyższenie alimentów.

Składając wniosek o zabezpieczenie alimentów, zobowiązujemy drugą stronę (pozwanego) do wypłacania kwoty alimentów na czas trwania postępowania sądowego. Co ważne: zabezpieczenie alimentów nie wymaga uprawdopodobnienia, że ich brak pozbawi wierzyciela (powoda) środków na życie.

Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów jest o wiele łatwiejsze do uzyskania w przypadku świadczeń alimentacyjnych niż w przypadku innych rodzajów rozpraw sądowych, gdzie należy uprawdopodobnić pozbawienie wierzyciela zaspokojenia.

We wniosku o zabezpieczenie alimentów należy jednak udokumentować ponoszone wydatki w związku z wychowaniem dziecka. Należy też opisać swoją sytuację finansową, wskazując po drodze kwoty, jakie w ciągu miesiąca idą na utrzymanie i wychowanie dziecka. Kwoty te należy w miarę możliwości udokumentować.

Jak szybko sąd rozpatruje wniosek o zabezpieczenie alimentów? uprawniony do alimentów ma możliwość uzyskania zabezpieczenia nawet w ciągu tygodnia od dnia wpływu wniosku o zabezpieczenie do sądu.

Warto przeczytać: Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

separator-2

Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew-o-alimenty-z-wnioskiem-o-udzielenie-zabezpieczenia-wzor

Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Wnosząc pozew o alimenty z zabezpieczeniem, należy to jasno zaznaczyć w tytule pisma. Co więcej, wniosek o alimenty z zabezpieczeniem powinien być sporządzony w 3 egzemplarzach, 2 z nich będą dla sądu (jeden dla pozwanego, a drugi do akt sprawy), natomiast 3 egzemplarz będzie dla Ciebie, czyli dla strony powodowej.

Składając wzór pozwu o alimenty z zabezpieczeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na treść uzasadnienia, dlatego pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powinien zawierać miesięczny koszt utrzymania dziecka z rozbiciem na główne kategorie – tutaj zachęcam Cię do pobrania:

Zestawienie wydatków alimenty wzór

Jest to gotowe do wypełnienia zestawienie wydatków z kwotami średniego miesięcznego utrzymania z podziałem na wiek dziecka (bardzo przydatny przewodnik!).

Co więcej, sporządzając pozew o alimenty z zabezpieczeniem, należy na końcu uzasadnienia uprawdopodobnić, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, zatem należy udowodnić sądowi, że na czas prowadzonego postępowania alimentacyjnego, potrzebujesz środków na utrzymanie dziecka.

O zabezpieczenie alimentów można także wnieść w trakcie toczącego się już postępowania alimentacyjnego, bez względu jednak na to, w jakim momencie wniesiesz o zabezpieczenie alimentów, wniosek nie podlega żadnej opłacie. Jako strona dochodząca alimentów, będziesz z mocy prawa zwolniona od kosztów sądowych w całości.

Podobne wyszukania:

  • pozew o alimenty z zabezpieczeniem
  • wniosek o alimenty z zabezpieczeniem
  • wzór pozwu o alimenty z zabezpieczeniem
  • pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

separator-2

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów składa uprawniony do alimentacji (dziecko), osobie zobowiązanej do płacenia alimentów. Oświadczenie o rezygnacji z alimentów powinno mieć formę pisemną, aby było skuteczne.

Oświadczenie w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego stosuje się najczęściej w sytuacjach, gdy obie strony doszły do polubownego porozumienia odnośnie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

W oświadczeniu m.in. wskazuje się dane zobowiązanego jak i uprawnionego do alimentów, wskazuje się także datę od której alimenty przestaną być płacone, dobrowolne oświadczenie woli uprawnionego, orzeczenie wyroku sądowego zasądzającego alimenty, oraz własnoręczny podpis uprawnionego.

Rezygnację z alimentów można też udokumentować ugodą alimentacyjną, w której strona zobowiązana do alimentacji za pozwoleniem strony uprawnionej zniesie obowiązek alimentacyjny. Ugodę oprócz danych osobowych, wyroku sądowego i stosownego oświadczenia muszą podpisac obie strony. Więcej o ugodzie alimentacyjnej za chwilę.

Warto przeczytać: Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

separator-2

Ugoda alimentacyjna – wzór

Ugoda alimentacyjna jest dokumentem, który umożliwia albo uchylenie alimentów wskutek obustronnej ugody, albo osiągnięcie ugody odnośnie dobrowolnej płatności alimentów w sposób polubowny. Podpisując ugodę, strona zobowiązana do alimentów oraz strona uprawniona do ich otrzymywania nie musi iść do sądu, by ten zasądził alimenty przymusowe.

Uprawniony do alimentów nie musi więc występować z pozwem o alimenty, co znacznie ułatwia cały proces i szybkość otrzymania pierwszego i kolejnych świadczeń alimentacyjnych w ustalonej kwocie i konkretnej dacie ich wypłaty.

Dobrowolna umowa alimentacyjna jest dokumentem, w którym obie strony spisują wzajemne ustępstwa w zakresie obowiązku alimentacyjnego, by zażegnać spór. Umowa alimentacyjna musi być zgodna z wolą obu stron (uprawnionego i zobowiązanego) i musi być zgodna z prawem, a więc nie może zawierać zapisów niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

Ugoda dotycząca alimentów powinna mieć formę pisemną i można sporządzić ją w domu, bez konieczności kierowania sprawy do sądu, czy notariusza. Oprócz szczegółowych zapisów, ugodę alimentacyjną muszą podpisać obie strony, aby była ona ważna.

Ugodę alimentacyjną jasno opisują art. 917 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz art. 128 i nast. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Koniecznie przeczytaj: Ugoda alimentacyjna – WZÓR i 6 sposobów na jej zawarcie

separator-2

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

Zawiadomienie-o-przestepstwie-niealimentacji-wzor

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

Koniecznie przeczytaj: Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – WZÓR + omówienie

separator-2

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Koniecznie przeczytaj: Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

separator-2

Odpowiedź na pozew o alimenty wzór

Warto przeczytać: Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR + wypełniony przykład

separator-2

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

Odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów – wzór

Warto przeczytać: Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów?

separator-2

Pozew o uchylenie alimentów

pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Warto przeczytać: Pozew o uchylenie alimentów czy wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego?

separator-2

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

separator-2

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – wzór

Pozew-o-zaprzeczenie-ojcostwa-wzor

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – WZÓR

Warto przeczytać: Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – wzór doc pdf

separator-2

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Warto przeczytać: Umorzenie długu w Funduszu Alimentacyjnym – niskie dochody

separator-2

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Wniosek-o-umorzenie-postępowania-egzekucyjn-go-alimentów-wzór-doc-pdf

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Warto przeczytać: Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

separator-2

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Warto przeczytać: Jak napisać wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

separator-2

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

wniosek-o-umorzenie-egzekucji-w-sprawie-alimentacyjnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej wzór

Koniecznie przeczytaj: Jestem wierzycielem alimentacyjnym i chcę wycofać komornika

separator-2

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

wniosek-egzekucyjny-alimenty-wzor-doc

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Warto przeczytać: Wszczęcie egzekucji bieżących alimentów

separator-2

Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Wniosek-o-obnizenie-alimentow-wzor-przyklad-pdf-doc

Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Warto przeczytać: Jak napisać wniosek o obniżenie alimentów

separator-2

Wniosek o podwyższenie alimentów

Wniosek-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o podwyższenie alimentów – wzór

Warto przeczytać: Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów

separator-2

Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego

Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.

Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego

Warto przeczytać: Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego uzasadnienie

separator-2

Wniosek do Funduszu Alimentacyjnego o stan zadłużenia

Wniosek-do-Funduszu-Alimentacyjnego-o-stan-zadluzenia-wzor-doc-pdf

Wniosek do Funduszu Alimentacyjnego o stan zadłużenia

Warto przeczytać: Jak sprawdzić zadłużenie w funduszu alimentacyjnym?