Komornik ściąga przedawniony dług – co robić?

Co zrobi, gdy komornik ściąga przedawniony dług? Komornik potrącił mężowi 700,00 zł bez powiadomienia. Otrzymaliśmy pismo po potrąceniu. Mąż zadzwonił do Komornika, gdzie został poinformowany, że wierzycielem jest firma windykacyjna. W  firmie windykacyjnej dowiedział się, że dług jest z 2004 roku w wysokości 150,00 zł.

Został również poinformowany, że jest niezapłacona kwota z 2007 r. Co mamy robić? dlaczego firma windykacyjna ściąga przedawniony dług? ewentualnie kiedy przedawnia się dług w firmie windykacyjnej?


Witam, to co napisałaś w swoim zapytaniu, jest bardzo ogólne. Jednak postaram się tak rozwinąć temat egzekucji oraz przedawniania roszczeń, byś z tego co napiszę, wybrała dla siebie to, co jest istotne w waszej sprawie. Mam nadzieje, że uda mi się dostarczyć ci informacji, dzięki którym będziesz wiedziała, jakie kroki ewentualnie dalej podjąć.

Firma windykacyjna, a egzekucja długu

To, że w tym momencie wierzycielem twojego męża jest firma windykacyjna i że to na jej wniosek komornik wszczął i prowadził postępowanie egzekucyjne, nie wskazuje, skąd pochodzi przedmiotowe zadłużenie i jaka firma/instytucja odsprzedała przedmiotowe roszczenie obecnemu wierzycielowi.

Skoro dług jest z 2004 roku i wówczas wynosił jedynie 150 zł, a z tego co napisałaś domniemywam, że z 2007 roku pochodzi tytuł wykonawczy, czyli nakaz zapłaty lub wyrok opatrzony klauzą wykonalności nadaną przez sąd, to sprawa może dotyczyć jakiegoś niezapłaconego rachunku.

Jednak dlatego, że sprawa jest dość stara, w międzyczasie zadłużenie wzrosło nie tylko o należne karne odsetki, ale również o koszty postępowania sądowego – opłata od pozwu, koszt zastępstwa procesowego, koszt nadania klauzuli wykonalności, koszt zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym.

Powyższe koszty i opłaty leżące po stronie dłużnika, czyli twojego męża wygenerowały kwotę 700 zł, którą komornik ściągnął na wniosek obecnego wierzyciela.

Czy komornik mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne bez wiedzy dłużnika?

Otóż tak, bowiem nowoczesne narzędzia pracy komornika m.in. dostęp do systemu OGNIVO pozwala komornikom w szybkim czasie rozpocząć i przeprowadzić egzekucję.

I kiedy w grę wchodzi roszczenie w tak niewielkiej kwocie, jak w waszym przypadku jedno zajęcie skutkuje zaspokojeniem wierzytelności.

Tak więc mogło dojść do sytuacji, kiedy komornik nie zdążył doręczyć wam jeszcze zawiadomienia o wszczęciu egzekucji i zajęciu rachunku bankowego, czy wynagrodzenia za pracę.

Informację tę w myśl art. 805 § 1 kpc. doręcza się dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej wraz z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3 kpc.

Firma windykacyjna, a egzekucja przedawnionego długu

Czy wasz dług rzeczywiście był przedawniony… trudno powiedzieć. Rzeczywiście dość często dochodzi do sytuacji, kiedy firmy profesjonalnie zajmujące się skupowaniem i egzekucją długów tzw. fundusze sekurytyzacyjne męczą swoich dłużników, by ci zapłacili stare, dawno zapomniane i przedawnione długi.

W waszej sytuacji jest jednak nieco inaczej. Doszło bowiem do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. A skoro tak, to obecny wierzyciel – firma windykacyjna – posiadał tytuł wykonawczy.

Odbyła się więc sprawa w sądzie, a sąd wydał chociażby nakaz zapłaty w stosunku do twojego męża.

Nakaz zapłaty na przedawniony dług

Nie znam pochodzenia wierzytelności, dlatego trudno mi skazać, czy w dacie wydania nakazu zapłaty dług był już przedawniony. W tamtym okresie sąd mógł uwzględnić przedawnienie roszczenia jedynie na zgłoszony zarzut pozwanego (podniesienie zarzutu przedawnienia).

Jeśli mąż otrzymał nakaz zapłaty, powinien wówczas wnieść sprzeciw/zarzuty. Nie zrobił tego jednak i przedmiotowy nakaz zapłaty uprawomocnił się. O tym czym jest zarzut od nakazu zapłaty <– pisałam w tym artykule.

Tu muszę wspomnieć, że długi pochodzące z tzw. czynności prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniały się i przedawniają z upływem lat trzech od daty wymagalności.

Jeśli więc dług męża, to jakaś nieopłacona faktura należna w 2004 roku, to w dacie złożenia pozwu – 2007 roku roszczenie mogło być nadal nieprzedawnione.

Jeśli natomiast sąd zasądzi roszczenie i jego należność stwierdzi wyrokiem/nakazem zapłaty, to w obecnym stanie prawnym do przedawnienia roszczenia dochodzi z upływem lat sześciu – tak art. 118 kc.

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego orzeczeniem sądu

Jednakże zgodnie z regulacją zawartą w art. 123 i 124 kc. bieg przedawnienia roszczenia przerywa się m.in. przez każdą czynność przez sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania sprawy, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju. A po każdym przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie na nowo.

Wasz dług przynajmniej raz zmienił wierzyciela. Pierwotny wierzyciel dokonał sprzedaży swej wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej (cesja wierzytelności) i ta, by móc skutecznie dochodzić zaspokojenia wierzytelności od twojego męża, musiała złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na swoją rzecz.

I taka czynność prawna zgodnie z przytoczoną powyżej zasadą skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczenia.

Zarzut przedawnienia roszczenia

Trudno zatem, bez dokładnych dokumentów i dat określić, czy wasze roszczenie rzeczywiście uległo przedawnieniu, a komornik ściągnął przedawniony dług.

Jednakże tak jak napisałam: organ egzekucyjny (komornik sądowy) nie bada czy roszczenie uległo przedawnieniu. Zarzut przedawnienia roszczenia przysługuje dłużnikowi w odpowiednim czasie.

Kiedy dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego dłużnik, który wie, że roszczenie jest przedawnione, ma prawo złożyć do sądu powództwo przeciwegzekucyjne – ma na to 30 dni od powzięcia informacji o egzekucji.

Czy powództwo przeciwegzekucyjne będzie zasadne w waszej sytuacji? – zależy, czy rzeczywiście doszło do przedawnienia roszczenia.

Jeśli natomiast uważasz, że działania podjęte przez komornika w toku prowadzonej egzekucji m.in. dokonane zajęcie, były niezgodne z prawem, możesz złożyć skargę na czynność komornika. W tym przypadku możesz zaskarżyć zajęcie oraz wnieść o zwrot wyegzekwowanej kwoty.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Na koniec dodam, że bez względu na to, jakie kroki podejmiesz, najważniejszy jest jednak, by poznać treść tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik wszczął i prowadził egzekucję.

Tylko w ten sposób dowiesz się dokładnie, jaka była należność główna i w jakiej dacie wydane były orzeczenia sądu, czyli czy mogło dojść do przedawnienia roszczenia.

Natomiast informacje telefoniczne przekazywane przez firmę windykacyjną mogą być nierzetelne i niespójne, i tak naprawdę niczego mogą wam nie wyjaśnić.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze